Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Publiczne Przedszkole nr 1

Misja przedszkola

I. WIZJA PRZEDSZKOLA NR1 W ZĄBKACH

Nasze przedszkole:

 •     otwarte na potrzeby dzieci i rodziców
 •     wspomaga indywidualny rozwój każdego dziecka
 •     umożliwia wysoki poziom przygotowania do podjęcia nauki w szkole
 •     odkrywa uzdolnienia i predyspozycje dziecka
 •     promuje zdrowy styl życia w przedszkolu i w rodzinie
 •     dostarcza dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju  
 •     stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności
 •     angażuje rodziców w aktywne życie przedszkola
 •     przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji
 •     uczy empatii i wrażliwości na potrzeby ludzi i zwierząt.

 

II. MISJA PRZEDSZKOLA NR1 W ZĄBKACH

W naszym przedszkolu dziecko:

 •     znajduje możliwość indywidualnego rozwoju
 •     rozwija aktywność twórczą
 •     poznaje swoje prawa
 •     czuje się bezpiecznie w życzliwej i dobrej atmosferze
 •     zdobywa wiedzę i umiejętności
 •     uczy się jak dbać o własne zdrowie i środowisko
 •     ma zapewniony wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój
 •     jest traktowane indywidualnie i podmiotowo; czuje się kochane, akceptowane i szczęśliwe
 •     przeżywa sukcesy, ale także uczy się radzić sobie z porażkami
 •     osiąga przygotowanie do podjęcia nauki w szkole poprzez nowatorskie rozwiązania pedagogiczne
 •     ma możliwość prezentacji swoich umiejętności i zdolności
 •     może korzystać z różnorodnych zajęć dodatkowych rozwijających  jego zdolności i zainteresowania
 •     uczestniczy w różnych akcjach charytatywnych, działając na rzecz fundacji i środowiska lokalnego
 •     ma możliwość uczestnictwa w działaniach promujących zdrowy styl życia
 •     rozwija aktywność ruchową
 •     ma zapewnioną bogatą ofertę wycieczek

W naszym przedszkolu nauczyciel:

 •     tworzy warunki do jak najlepszego przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole
 •     stymuluje wszechstronny rozwój dziecka
 •     stara się poznać potrzeby i możliwości każdego dziecka diagnozując jego możliwości i zainteresowania
 •     propaguje zdrowy styl życia w przedszkolu i w rodzinie poprzez realizację wielu działań promujących edukację prozdrowotną
 •     zrobi wszystko, aby czuło się w przedszkolu akceptowane i bezpieczne, pomoże mu poznać siebie i być otwartym na świat
 •     chce wychować dziecko twórcze, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań
 •     rozwija ścieżkę awansu zawodowego

 

III. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest indywidualnością, jest kimś jedynym i wyjątkowym. Dlatego jedną z najważniejszych zasad pracy z dziećmi jest stosowanie indywidualizacji działań w zakresie opieki, wychowania i nauczania. Poznawanie możliwości dzieci, odkrywanie  ich zainteresowań i zdolności rodzi konieczność stwarzania warunków do rozwijania potencjału twórczego tkwiącego w dziecku. Nasze działania w zakresie realizacji tego zadania to:

1.      Stymulowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonymi możliwościami

 •     poszerzenie wiedzy i umiejętności o twórczym aspekcie w rozwoju dziecka przez uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach, warsztatach, kursach
 •     aktywizowanie rodziców do wspólnych działań na rzecz wspomagania procesu edukacyjnego ich dzieci
 •     analizowanie spostrzeżeń i wniosków w tym zakresie zgłaszanych przez nauczycieli, dzieci, rodziców; podejmowanie działań w zakresie doboru  odpowiednich form metod pracy
 •     dostarczanie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez stosowanie nowatorskich rozwiązań pedagogicznych i organizacyjnych
 •     tworzenie w miarę możliwości nowych kącików tematycznych, wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dziecka
 •     wzbogacanie bazy przedszkola w nowy sprzęt, pomoce dydaktyczne i książki

 

2. Odkrywanie zdolności twórczych dzieci i umożliwianie ich rozwoju

 •     obserwacja dzieci w celu poznawania indywidualnych predyspozycji każdego dziecka, planowanie działań edukacyjnych i monitorowanie ich efektów
 •     dostosowanie poziomu zajęć do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka
 •     wspomaganie twórczego rozwoju dzieci poprzez współpracę z lokalnymi placówkami kulturalno-oświatowymi
 •     wzbogacanie bazy przedszkola, dostarczanie dzieciom możliwości podejmowania różnej aktywności twórczej
 •     uczestnictwo w prezentacjach artystycznych w środowisku lokalnym
 •     udział w konkursach organizowanych przez różne instytucje, ogłaszające się w prasie, Internecie
 •     prezentowanie sukcesów naszych wychowanków w galerii przedszkolnej, w prasie, na stronie internetowej naszego miasta i przedszkola
 •     prezentacja talentów i zdolności dzieci poprzez uczestnictwo w uroczystościach przedszkolnych dla rodziców i zapraszanych gości oraz w między przedszkolnych festiwalach talentów: Festiwal Piosenki Przedszkolnej, Festiwal Teatralny, Konkursach plastycznych i recytatorskich
 •     rozwijanie swobodnego i twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli,
 •     umożliwianie poznawania świata poprzez organizację wycieczek edukacyjnych i krajoznawczych
 •     wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych.

 

3. Poszerzanie działań prozdrowotnych i proekologicznych w przedszkolu, rodzinie i środowisku lokalnym

Przedszkole Nr 1 od wielu lat prowadzi wiele działań prozdrowotnych skierowanych do całego środowiska przedszkolnego.

Nasze działania zmierzają do stworzenia dzieciom jak najlepszych warunków do aktywnego zdobywania wiedzy, umiejętności, promowania zdrowego stylu życia oraz postaw proekologicznych. Jest to kierunek obecnych i przyszłych działań dydaktyczno – wychowawczych, w które zaangażowani są wszyscy pracownicy przedszkola, rodzice, oraz pozyskiwani partnerzy lokalni i instytucje.

Poszerzenie działań proekologicznych:

 •     poszerzanie wiedzy dzieci o nowe treści przyrodniczo - ekologiczne
 •     udział dzieci w kampaniach i programach proekologicznych
 •     wzbogacanie bazy przedszkola w nowe pomoce, książki, albumy
 •     organizowanie konkursów  o tematyce ekologiczne
 •     podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia zużycia energii, wody, ilości wytwarzanych odpadów
 •     prowadzenie zbiórki zużytych baterii, plastikowych nakrętek, makulatury i innych surowców wtórnych
 •     organizowanie wycieczek ekologicznych, warsztatów, zajęć prowadzonych przez specjalistów
 •     przestrzeganie ZASAD MAŁEGO EKOLOGA - wspólnie z dziećmi utworzonego zbioru zachowań proekologicznych
 •     opiekowanie się kwiatami, drzewami i krzewami wokół przedszkola
 •     poznawanie roślin i zwierząt chronionych oraz sposobów ich ochrony
 •     nawiązanie współpracy ze schroniskiem dla zwierząt

Poszerzenie działań  prozdrowotnych:

 •     rozwijanie różnorodnych form ruchu na świeżym powietrzu (plac zabaw, park, łąka)
 •     systematyczne organizowanie dodatkowych zabaw sportowych dla chętnych dzieci
 •     zachęcanie do udziału w zajęciach: tanecznych, rytmicznych, relaksacyjnych, gimnastycznych
 •     propagowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie chorobom przez codzienne przebywanie  i ruch na powietrzu, jazda na kucyku z elementami hipoterapii, nauka pływania na basenie, zabawy terapeutyczne w grocie solnej
 •     zorganizowanie olimpiady sportowej na boisku szkolnym
 •     współdziałanie z rodzicami w organizacji otwartego pikniku dla dzieci i dorosłych oraz dla społeczności lokalnej
 •     prezentacja osiągnięć sportowych przez absolwentów przedszkola
 •     promowanie zdrowego stylu życia: rozmowa z lekarzem i pielęgniarką
 •     kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych
 •     działania profilaktyczne dotyczące utrzymania higieny jamy ustnej
 •     systematyczne kształtowanie prawidłowych nawyków higieniczno-sanitarnych.
 •     realizacja programu antytytoniowego dla dzieci i rodziców „Czyste powietrze wokół nas” – kojarzenie bohatera programu z nazwą przedszkola ZIELONY DINEK.
 •     prezentacja założeń programu na konferencjach organizowanych w przedszkolu, powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i innych placówkach
 •     uroczyste obchody jubileuszowe naszej placówki z udziałem społeczności lokalnej
 •     szkolenie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodziców i pracowników przedszkola
 •     pokaz i zajęcia udzielania pierwszej pomocy dla dzieci
 •     prowadzenie działań mających na celu zapobieganie agresji i przemocy wśród dzieci, poprzez zabawy i zajęcia, jako alternatywa sposobów spędzania wolnego czasu
 •     podejmowanie działań mających na celu zapobieganie otyłości wśród dzieci, poprzez ustalanie zdrowego jadłospisu i propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej

 

4. Kształtowanie umiejętności wyrażania, okazywania, rozumienia emocji

Monitorowanie rozwoju społeczno- emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, poprzez:

 •     poznanie własnych praw i obowiązków
 •     aranżowanie sytuacji wychowawczych, wprowadzających dziecko w świat wartości i norm społecznych
 •     ćwiczenie umiejętności rozpoznawania własnych emocji, ich nazywania i kontrolowania
 •     kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności
 •     uwrażliwianie na potrzeby innych
 •     wykazywanie się empatią do ludzi i zwierząt
 •     wzbudzanie tolerancji i wrażliwości na „inność”
 •     wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych
 •     wdrażanie do zachowań akceptowalnych społecznie
 •     naukę reagowania w sytuacjach trudnych, stresogennych, nauka zdrowej rywalizacji, wytrwałości i cierpliwości w dążeniu do celu.

 

5. Starania o poszerzenie bazy przedszkola o:

 •     salę gimnastyczną
 •     salę sensoryczną
 •     gabinet logopedy
 •     gabinet psychologa
 •     pracownię komputerową
 •     pracownię plastyczną

 

IV. GŁÓWNE FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 •     zebrania ogólne z rodzicami
 •     zebrania Rady Rodziców
 •     zebrania grupowe
 •     zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci z udziałem rodziców
 •     konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami i specjalistami: psychologiem, logopedą i terapeutą
 •     prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców
 •     organizowanie zajęć otwartych dla rodziców
 •     organizowanie wspólnych szkoleń dla rodziców i nauczycieli
 •     organizowanie uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów
 •     włączanie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych, konkursów, wycieczek
 •     angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grupy
 •     organizacja warsztatów i szkoleń dla rodziców, dotyczących umiejętności wychowawczych
 •     współpraca z rodzicami w tworzeniu nowej oferty wycieczek

 

V. WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI LOKALNYMI

W dalszym ciągu należy kontynuować rozwijanie wpsółpracy ze środowiskiem lokalnym i promować działalność przedszkola w różnych formych. Należy powołać zespół do promocji przedszkola. W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym, włączanie się w różne akcje charytatywne na terenie naszego miasta. Przedszkole Nr 1 systematycznie współpracuje z wieloma instytucjami lokalnymi:

 •     Urzędem Miasta Ząbki
 •     Przedszkolami Publicznymi i Niepublicznymi działającymi w naszym mieście
 •     Szkołami Podstawowymi i Gimnazjami
 •     Miejskim Ośrodkiem Kultury
 •     Biblioteką Miejską
 •     Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 •     Redakcją gazety „Co Słychać”
 •     Nadleśnictwem „ Drewnica”
 •     Kołem Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
 •     Świetlicą środowiskową nr. 2 „Schowek” w Ząbkach
 •     Parafią Kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach
 •     Powiatową Stacją Sanitarno –Epidemiologiczną – dział Promocji Zdrowia
 •     Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 •     Strażą Miejską
 •     Drukarnią Benedysiuk
 •     Firmą recyklingową
 •     Jaskinią Solną „Eden” w Markach
 •     Salą Zabaw „Maciarenka” w Ząbkach
 •     Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach
 •     Towarzystewem Przyjaciół Ząbek
 •     Fundacją „Window of Life”, prowadzącą Dom Dziecka w Ugandzie
 •     Współpraca z Klubem Seniora „Retro”
 •     Współpraca z najbliższym Domem Pomocy Społecznej
 •     Współpraca z Towarzystwem Ochrony Praw Dziecka
 •     Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim
 •     Współpraca z Instytutem Badania Opakowań.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 4 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny

Imieniny:

Zegar