Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Publiczne Przedszkole nr 1

Wyspiańskiego 22, 05-091 Ząbki

Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole nr 1 ZIELONY DINEK w Ząbkach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://zielonydinek.przedszkolna.net/bip zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Maria Jolanta Bizub, adres poczty elektronicznej m.bizub@zielonydinek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 692 255 239. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

OPIS DOSTĘPNOŚCI WEJŚCIA DO BUDYNKU

Publiczne Przedszkole nr 1 ZIELONY DINEK w Ząbkach funkcjonuje w dwóch budynkach: przy ul. Wyspiańskiego 22 oraz ul. Dzikiej 36

A.

 1. Budynek, w którym mieści się Publiczne Przedszkole nr 1 ZIELONY DINEK w Ząbkach przy ul. Wyspiańskiego 22, nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózku inwalidzkim.
 2. Jest to budynek wolnostojący – dojście do budynku od ul. Wyspiańskiego; ogólnodostępny w godzinach pracy przedszkola.
 3. Aby wejść do budynku należy pokonać schody oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie na zewnątrz.
 4. Wzdłuż ulicy Wyspiańskiego znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Brak wydzielonego parkingu.

OPIS DOSTĘPNOŚCI KORYTARZY, SCHODÓW :

 1. Przedszkole znajduje się w 2 kondygnacyjnym budynku, zajmuje: pomieszczenia w podpiwniczeniu, podwyższony parter i pierwsze piętro.
 2. W budynku nie ma windy.
 3. Aby dostać się na poziom parteru i pierwszego piętra, należy pokonać schody.
 4. W korytarzach nie ma wydzielonej strefy kontroli.

OPIS DOSTOSOWAŃ BUDYNKU:

 1. W budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 2. W budynku brak oznaczeń w Alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Istnieje możliwość udzielania informacji ustnych i asysty przez personel przedszkola.
 3. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

INFORMACJE O MIEJSCU I SPOSOBIE KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH WYZNACZONYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 1. Brak miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.
 2. Brak wydzielonego parkingu.

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH UZASADNIONYCH OGRANICZENIACH:

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia
do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO NA MIEJSCU LUB ONLINE:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

B.

 1. Budynek, w którym mieści się Publiczne Przedszkole nr 1 ZIELONY DINEK w Ząbkach przy ul. Dzikiej 36, jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózku inwalidzkim.
 2. Przedszkole stanowi część budynku, w którym znajduje się Szkoła Podstawowa nr 6 w Ząbkach; jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki.
 3. Do budynku można wjechać podjazdem dla osób niepełnosprawnych, brak progów i stopni. Drzwi wejściowe otwierają się ręcznie, posiadają stopery, są odpowiedniej szerokości.
 4. Wzdłuż ulicy Dzikiej znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe oraz wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 5. Wejście do budynku jest monitorowane, a wejście do przedszkola w godz. 8:30 - 15:00 jest możliwe po uprzednim kontakcie z sekretariatem za pośrednictwem telefonu lub karty dostępowej.

OPIS DOSTĘPNOŚCI KORYTARZY, SCHODÓW :

 1. Przedszkole zajmuje część parterową budynku.
 2. Z przedsionka wchodzimy do dużego przestronnego holu, po prawej stronie

znajdują się szafki/szatnie dla dzieci po lewej sekretariat, gabinety dyrektoró oraz specjalistów, wzdłuż holu mieszczą się  wejścia/ drzwi do poszczególnych sal.

 1. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą w sposób swobodny się tutaj poruszać.
 2. Interesanci obsługiwani są w sekretariacie.

OPIS DOSTOSOWAŃ BUDYNKU:

 1. W budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 2. W budynku brak oznaczeń w Alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Istnieje możliwość udzielania informacji ustnych i asysty przez personel przedszkola.
 3. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

INFORMACJE O MIEJSCU I SPOSOBIE KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH WYZNACZONYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 1. Na parkingu, przed budynkiem wyznaczono miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH UZASADNIONYCH OGRANICZENIACH:

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia
do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO NA MIEJSCU LUB ONLINE:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje

Liczba wyświetleń: 46
Utworzono dnia: 18.04.2023

Historia publikacji

 • 15.01.2024 14:50, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 18.04.2023 20:05, Administrator
  Dodanie strony: Deklaracja dostępności